گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شمارش معکوس واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که به وقت اضافه خورد

در روزهایی که بسیاری از تسهیلات مردم و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود اعتبار پشت باجه پرداخت بانک ها باقی مانده بانکها همچنان با این سرمایه ها بنگاه داری می کنند.