گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

رشد غیراساسی قیمت کالاهای اساسی

ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث کوچک‌تر شدن سفره قشرهای ضعیف و متوسط جامعه شده است.