گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راهکاری پرحاشیه برای هدفمند شدن یارانه‌ها

دولت‌ها از هشت سال گذشته تاکنون هنوز نتوانسته اند دهک‌های مختلف جامعه را برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تفکیک کنند. سپردن این مساله به استانداران می تواند راهکاری مناسب برای پرداخت یارانه ها باشد که البته موافقان و مخالفان زیادی دارد.