گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راهکارهایی برای ساماندهی اجاره بها

پیگیری ۲۰:۳۰ از رایزنی های داغ این روزهای تعیین اجاره بها ، چشم امید مستاجران به سرعت گیری که ترمز اجاره بها را بکشد.