گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جزئیات جلسه خودروسازان و مشتریان ناراضی

پس از نشست مشتریان خودروها با خودروسازان، مشتریان در انتظار اجرایی شدن تصمیمات خودروسازان هستند.