گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعبیر فقر از زبان روحانی

روحانی: آنهایی که فقر را حس نکردن، خجالت از زن و بچه را درک نمی کنند.