گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین

وزیر خارجه چین به آمریکا در قبال تشدید دخالت‌های نظامی اش در دریای جنوبی هشدار داد.