گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بانک مرکزی برای هر ایرانی پرفایل ارزی تعیین کرد

برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم محل مناقشه است. وزارت اقتصاد اعتقاد دارد که فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار برگشته اما بانک مرکزی می گوید ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را صادرکنندگان برگرداندند.