گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشاگری جنجالی متهم ردیف چهارم دادگاه پرونده گروه عظام

دادگاه پرونده گروه عظام، امروز بسیار جنجالی و پرحاشیه بود و در حاشیه آن یکی از متهمان افشاگری هایی علیه مدیران خود کرد.