گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشاگری استاد یک دانشگاه درباره فرار مالیاتی پزشکان

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره فرار مالیاتی پزشکان نکاتی را بیان کرد و گفت: پزشکان ایرانی به جای پرداخت سالی ۷ هزار میلیارد تومان مالیات، فقط ۷۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند.