گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رفتار عجیب میزبانان روحانی

میزبانان رئیس جمهور در هنگام سخنرانی وی در جمع مردم سمنان اقدام به حرکاتی عجیب کردند.