گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نمایش مشعل‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو

مشعل های بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو روز چهارشنبه, درست یک سال مانده به آغاز مراسم گرداندن مشعل در سراسر ژاپن, در ساختمان شهرداری توکیو به نمایش گذاشته شدند.