گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بررسی عملکرد ایستگاه فضایی بین المللی

سالهاست کشورها برای دستیابی به سایر سیارات تلاش می کنند و برای آن هزینه های چشمگیری هم متقبل شده اند. ایستگاه فضایی بین المللی یکی از مهمترین مکان هایی است که در آن تحقیق و پژوهش انجام می شود.