گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مجسمه‌های بی‌نظیر با تا کردن صفحات کتاب

مجسمه سازی آن هم با کاغذ چندان آسان به نظر نمی‌رسد به ویژه وقتی از هیچ ابزاری برای ساخت آن استفاده نشود و فقط به تا کردن باید اکتفا کرد. این هنری است که بدون تمرین، دقت و حوصله میسر نمی‌شود. "یوتو یاماگوچی" فردی است که کتاب‌های ضخیم را به زمینه‌ی اصلی خلاقیت خود تبدیل کرده و بدون استفاده از هیچ گونه قیچی یا کاتر، صفحات کتاب را تا کرده و در نهایت مجسمه‌های بسیار مبتکرانه و زیبا خلق می‌کند.