گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مشاور ماکرون در سفر به ایران حامل چه پیامی بود؟

گزیده ای از صحبت های اسداللهی کارشناس مسائل منطقه ای در برنامه جهان آرا درباره سفر مشاور رئیس جمهور فرانسه به ایران را می بینید.