گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فریادهای بیمار بر سر وزیر بهداشت

فریاد اعتراض یک زن بیمار در بیمارستانی در مازندران و دلجویی وزیر بهداشت از وی.