گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سوال روحانی از آمریکایی‌ها

روحانی: اگر غنی سازی بد است چرا خودتان غنی سازی می کنید.