گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جمع کردن پول از کنار خیابان

در آنتلانتای آمریکا ماشین حمل پول دچار حادثه شده و واژگون می‌شود. مردم آمریکا به جای کمک کردن، درحال جمع‌آوری پول در کنار خیابان بودند.