گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وام مسکن مهر افزایش یافت

شورای پول و اعتبار پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان امسال، با افزایش میزان وام مسکن مهر ۲۰۰ هزار تن از خریداران موافقت کرد.