گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واردات کابل برق به جای استنت قلب

وزیر بهداشت: برخی به جای واردات «استنت قلب»۲ میلیون یورو کابل برق آوردند.