گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مجورهای کسب و کار در دست انداز مشکلات

دشواری صدور مجوزهای کسب و کار گاهی متقضایان را از دریافت آن منصرف می‌کند. قرار است با راه اندازی سامانه‌ای، صدور چنین مجوزهایی آسان‌تر و جلوی امضاهای طلایی گرفته شود.