گوش به زنگگوش به زنگ
نمایشگاه نمایشگاه فناوری و تجهیزات بین المللی برای افراد معلول

نمایشگاه نمایشگاه فناوری و تجهیزات بین المللی برای افراد معلول

نمايشگاه فناوري و تجهيزات بين المللي براي افراد معلول
فنلاند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

33901 Tampere, Region Pirkanmaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه برای سلامت در محل کار
نمایشگاه برای سلامت در محل کار
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

33901 Tampere, Region Pirkanmaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه امنیت
نمایشگاه امنیت
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

33901 Tampere, Region Pirkanmaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه برای شبکه های مخابراتی و اطلاعات
نمایشگاه برای شبکه های مخابراتی و اطلاعات
فنلاند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

33901 Tampere, Region Pirkanmaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه و کنگره صنعت معدن و فلزکاری
نمایشگاه و کنگره صنعت معدن و فلزکاری
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

40100 JyvØskylØ, Region Central Finland
نمایشگاه نمایشگاه خدمات برای سالمندان
نمایشگاه خدمات برای سالمندان
فنلاند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه نوآوری در تکنولوژی بسته بندی

نمایشگاه نمایشگاه نوآوری در تکنولوژی بسته بندی

نمايشگاه نوآوري در تکنولوژي بسته بندي
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه فستفود و کسب و کار کافه
نمایشگاه فستفود و کسب و کار کافه
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه انرژی
نمایشگاه انرژی
فنلاند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

33901 Tampere, Region Pirkanmaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه آموزش مداوم

نمایشگاه نمایشگاه آموزش مداوم

نمايشگاه آموزش مداوم
فنلاند دسترسی عمومی

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland
نمایشگاه نمایشگاه جنگل
فنلاند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland
نمایشگاه کنگره دندانپزشکی
فنلاند فقط بازدید کنندگان حرفه ای

00521 Helsinki, Region Uusimaa Finland