گوش به زنگگوش به زنگ
Markets

خلاصه ای از مارکت (24 ساعت گذشته)

Total Trades: 274146 Total Markets: 1611
واحد ارزی بازار تغییرات BTC حجم حجم بیشترین کمترین آخرین
واحد ارزی بازار تغییرات USDT حجم حجم بیشترین کمترین آخرین
واحد ارزی بازار تغییرات NZDT حجم حجم بیشترین کمترین آخرین
واحد ارزی بازار تغییرات LTC حجم حجم بیشترین کمترین آخرین
واحد ارزی بازار تغییرات DOGE حجم حجم بیشترین کمترین آخرین