گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#علم

علم به مکر و به زرق معجون شد

علم به مکر و به زرق معجون شد

علم به مکر و به زرق معجون شد

علم به مکر و به زرق معجون شد

حجابي بر علم حقيقي

حجابی بر علم حقیقی