گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#سياست

سياست تثبيت نرخ ارز و ايجاد بحران

سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد بحران

سیاست سکوت ۰۰:۰۱:۲۰