گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدئویی


اخبار ویدئویی هم مانند اخبار تصویری بسیار پرطرفدار و جذاب می باشد که کاربران روانه محتوا خبری خود را از درون این ویدئو ها استخراج و تحلیل میکنند.

اخبار ویدئویی.jpg

اخبار ویدئویی جز تاثیرگذار ترین محتوای اینترنتی می باشد که کاربران خاص خودر را در تمام وب سایت های خبری و سرگر می دارد.

اخبار ویدئویی بیشتر از گزارشات تصویری خبرگزاری ها تولید میشود که تلکسیران با جمع آوری اخبار ویدئویی ۳۰ خبرگزاری داخلی و خارجی برای کاربران امکان بازدید را محیا میسازد.

اخبار ویدئویی تلکسیران روزانه بالغ بر ۱۵۰ فیلم را بارگذاری کرده و در مقابل نگاه کاربران قرار میدهد تا از  این طریق بتواند در جریان اخبار روز ایران و جهان قرار گیرد.