گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار اقتصادی


امروزه اهمیت اخبار اقتصادی و آمار و اطلاعات بر هیچ کسی پوشیده نیست 

اخبار اقتصادی.jpg

امروزه اهمیت اخبار اقتصادی و آمار و اطلاعات بر هیچ کسی پوشیده نیست  اخبار اقتصادی در تمامی حوزه های تجارت داخلی و خارجی و صنعت و تولید و سهلوت دسترسی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه یافتگی کشورها قلمداد می شود .

 اخبار اقتصادی و داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی و مدیریت کلان اقتصادی قلمداد می شود ..سه فاکتور آمار ، اخبار اقتصادی و برنامه ریزی از حلقه های توسعه به شمار میرود.بطوریکه در عصر ارتباطات ، سرعت تبادل اخباراقتصادی  وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و اخبار اقتصادی به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان بعنوان شاخص ترین اصل از آن باد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و آمار  و دسترسی به اخبار اقتصادی و اطلاعات  قابل تحقق نیست.

 تفسیر،پردازش،و تحلیل اخباراقتصادی بعنوان موتور محرک شبکه های عظیم اقتصادی مورد نظر فعالین اقتصادی در جواع گوناگون می باشد .  امروز حوه اطلاعات خبری شامل : اخباراقتصادی ارز . اخبار اقتصادی آمار واردات و صادرات . اخبار اقتصادی مرتبط با تولید کنندگان و عرضه کنندگان منطقه ای و جهانی . اخباراقتصادی حوزهای غذایی ، اخبار اقتصادی حوزه های نفت . گاز . پتروشیمی . اخبار اقتصادی مرتبط با تفاهم نامه ها و قرارداد های تجاری مابین دولت ها و سازمان های بین المللی ، اخبار اقتصادی حوزه های  . ساختمان . حمل نقل . اخبار اقتصادی استارتاپ ها . اخبار اقتصادی مرتبط با فنآوری .