اخبارسیاسی :مطالب روز - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبارسیاسی


در ادبیات معاصر فارسی کلمه سیاست تحت عنوان «زیرکی» ، «حیله گری» و «رندی» معنا می گردد و واژه‌ای مانند «سیّاس» به همین معنا استفاده می گردد.

اخبار سیاسی.jpg

در ادبیات معاصر فارسی کلمه سیاست تحت عنوان «زیرکی» ، «حیله گری» و «رندی» معنا می گردد و واژه‌ای مانند «سیّاس» به همین معنا استفاده می گردد. در ادبیات کهن ایران هم چنین سیاست به معنای «تنبیه» و «شکنجه» یا «مجازات» هم به کاربرده می‌شده است. نهایتاً به نظر می‌رسد لفظ سیاست در این دو معنا چندان بار معنایی مثبتی نداشته است و نهایتاً به نوعی دل‌زدگی عمومی از این لفظ منجر شده است. در ادبیات و فرهنگ رایج امروز نیز «سیاسی کار» دارای معنای مثبتی نیست.

رشد و تحولات امور سیاسی و به دنباله آن اخبار سیاسی درجامعه  امروزه سریع و پیچیده است. متدولوژی تفسیر اخبار سیاسی در این باره به ما کمک می کند تا با استفاده از آن یک تصویر کلی و جامع از پدیده های سیاسی و اخبار سیاسی در جهان به دست آوریم. بنابرین در مقدمه به بررسی جایگاه اخبارسیاسی و تفسیرآن  در تصمیمات سیاسی پرداخته شده همچنین در این بخش اخبار سیاسی وتعریف تفسیر و تفاوت آن با کارهایی که قبل از آن انجام می پذیرد نیز ارائه شده است. در در ادامه  به بررسی مراحل و اصول و قواعد مربوط به تفاسیرو تحلیل های اخبار سیاسی پرداخته شده است. در مرحله اول چگونگی تجزیه اخبار سیاسی به موضوعات و مطالب متمایز از یکدیگر توضیح داده شده است. به این ترتیب که تجزیه معمولا از دو جهت انجام می پذیرد: از لحاظ اولویت بندی اخبارسیاسی و تفکیک آن ها به اجزای کوچک تر جهت ارزیابی مطلوب و استفاده بهینه از اخبارسیاسی  و در مرحله دوم چگونگی ارزیابی اخبارسیاسی جدا شده از یکدیگر مورد عنایت قرار می گیرد که چه باید کرد که صحت یا عدم صحت اخبارسیاسی مشخص شود تا به اشتباه دچار نشویم. در این مرحله اخبارسیاسی به دو دسته تقسیم می شوند: (اخبارسیاسی واحد) و ( اخبار سیاسی متواتر). 
پس از ارزیابی اخبار سیاسی نوبت به دست آوردن اخبار سیاسی و اطلاعات جدید با استفاده از آن ها می رسد. در این مرحله اطلاعات و اخبار سیاسی به دست آمده مورد بررسی و راست آزمایی قرار می گیرد.