گوش به زنگگوش به زنگ

گزارش تولید صنعتی ترکیه


مؤسسه آمار ترکیه (TurkStat) اعلام کرد که تولید صنعتی در تقویم تركیه در ماه نوامبر سال 2017 نسبت به همان ماه در سال 2016، 7 درصد افزایش یافته است.

گزارش تولید صنعتی ترکیه.jpg گزارش تولید صنعتی ترکیه

خروجی صنعتی یک شاخص حیاتی برای اقتصاد تلقی می شود، به طوری آن را به عنوان مقیاس اولیه سنجش رشد تولید ناخالص داخلی می دانند.

شاخص تولید ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش داشت.

افزایش تولید سالیانه در تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع، ۶.۷ درصد و شاخص معدن کاری ۵.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص تولید صنعتی کشور با توجه به تاثیرات زمانی و فصلی در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲.۷ درصد افزایش داشته است. در حالی که تولید صنعتی تركیه بدون توجه به تاثیرات زمانی و فصلی در نوامبر سال ۲۰۱۶ در مقایسه با دوره مشابه در یک سال قبل ۴.۶ در صد افزایش یافته است.

همچنین تولید صنعتی ترکیه به دلیل افت فعالیت بخش‌های معادن و تولید و ساخت، بر مبنای ماه به ماه ۳.۱ درصد در اکتبر کاهش یافت.

طبق آمار اعلام شده از سوی موسسه آمار ترکیه، تولید معادن ۲.۱ درصد و تولید بخش تولید و ساخت ۳.۷ درصد در اکتبر نسبت به سپتامبر کاهش یافت. در این بین تولید برق و گاز تنها ۰.۵ درصد در اکتبر افزایش یافت.

تولید صنعتی بر مبنای سالانه ۰.۷ درصد در اکتبر رشد کرد. بخش‌های تولید و ساخت برق ترکیه بر مبنای سالانه به ترتیب ۰.۹ و ۳.۷ درصد در اکتبر افزایش پیدا کرد در حالیکه تولید معدنی ۷.۴ درصد کاهش یافت.

تولیدات صنعتی در ماه آوریل، جدای از تاثیرات فصلی و تقویمی، هیچ تفاوتی با ماه مارس نداشت.

در حالی که شاخص بخش معدن به میزان ۵/۴ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است، شاخص بخش تولیدات صنعتی، به همان میزان باقی مانده است.

در بخش تولیدات برق، گاز، بخار و اقلیمی و بخش پخش، به میزان ۱/۲ درصد افزایش به چشم می خورد.

در بخش تولیدات صنعتی، در مقایسه سالانه، ? ممیز ? درصد افزایش قید شده است.

در بخش تولیدات، بیشترین افزایش در تولید کامپیوتر، لوازم برقی و بصری بوده است.

کاهش نیز در تعمیر و راه اندازی ماشین ها و تجهیزاتشان به چشم می خورد.