گوش به زنگگوش به زنگ

نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه


تركیه در اول ژانویه ???? به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست. به دنبال این الحاق، تركیه خود را با نظام واردات جدید وفق داد كه تعرفه های گمرکی مشترک، در كشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد كشورهای اروپایی، حقوق گمركی به صفر می رسد. نظام جدید واردات در هشت فصل شامل حدود ????? قلم كا? می باشد و با ? تا ?? رقم در نظام هماهنگ شناسایی می شوند.

نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه.png

نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه

دولت تركیه در نتیجه قرار داد اتحادیه گمرکی، نرخ حقوق گمرکی برای واردات از كشور ثالث را (خارج از اتحادیه اروپا) بهطور متوسط ??/? درصد، به ?/? درصد، تقلیل داد. گرچه تركیه هنوز بعضی از اق?م و محصو?ت حساس را مستثنی كرده است و تعرفه های این اق?م عموما با?تر از تعرفههای گمرکی مشترک است، با این حال ع?وه بر تعرفه های گمرکی، واردكنندگان كا? به تركیه باید مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند. یکی از اینگونه اق?م، محصو?تی است كه شامل موافقت نامه فو?د و ذغال سنگ كشورهای اروپایی می شود. یکی دیگر از اینگونه اق?م، تولیدات داخلی مانند وسایط نقلیه موتوری و مبلمان است.

براساس موافقت نامه گمرکی بین تركیه و اتحادیه اروپا، تركیه حقوق و عوارض گمرکی برای بعضی كا?ها (مواد خام) را به میزان ?? درصد كاهش می دهد،این كاهش طی یک دوره زمانی با?ی ?? سال انجام می شود و در مورد سایر گروه های كا?یی (محصو?ت شیمیایی، آهن و فو?د، منسوجات و محصو?ت كشاورزی) نیز بین ? تا ?? درصد كاهش در طی یك دوره زمانی ?? ساله مورد نظر است كه از سال ???? آغاز شده است، ضمنا واردات از كشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد اروپا (EFTA) مشمول كاهش نرخ های تعرفه تحت موافقت نامه بین تركیه و (EFTA) می شود.