گوش به زنگگوش به زنگ

صدور ویزا برای سرپرست دفتر حافظ منافع ایران در عربستان


عربستان سعودی برای محمد علی‌بک، دیپلمات ایرانی ویزا صادر کرد تا در یک دفتر کنسولگری در جده مستقر شود. البته این نشانه‌ قابل استنادی برای بهبود روابط میان عربستان و ایران نیست.

صدور ویزا برای سرپرست دفتر حافظ منافع ایران در عربستان

صدور ویزا برای سرپرست دفتر حافظ منافع ایران در عربستان

به گزارش دیروز خبرگزاری فارسی، یکی از مقامات وزارت امور خارجه، محمد علی‌بک، سرپرست دفتر حافظ منافع ایران در کنسولگری عربستان شد.

البته تایید فوری مبنی بر این امر (صدور ویزا) از سوی ریاض انجام نشد.

دهه هاست که قدرت اهل تسنن عربستان سعودی و قدرت شیعه‌ حاکم در ایران دو سر منازعه ها در خاورمیانه و از جمله جنگ داخلی سوریه هستند.

منبع: business-standard.com