گوش به زنگگوش به زنگ

بشار اسد: جنگ در سوریه، جنگ رسانه ها و اندیشه هاست.


رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که مشکل جهان عرب یک مشکل فکری است و اگر این مسئله حل نشود، جنگ و بحران منطقه قابل حل نخواهد بود.

بشار اسد: جنگ در سوریه، جنگ رسانه ها و اندیشه هاست..jpg

بشار اسد: جنگ در سوریه، جنگ رسانه ها و اندیشه هاست.

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، با اعضای انجمن نویسندگان عرب درباره مشکلات فرهنگی و فکری جهان عرب و تاثیر آن در جامعه عرب صحبت کرد.

بشار اسد گفت:

“به منظور تعیین اولویت ها و دستیابی به یک توسعه ایدئولوژیک در جامعه عربی مشاوره های استراتژیک و ایده های جدید بین متفکران ضرورت دارد."

بشار اسد همچنین گفت:

"نسل جدید به سمت رادیکالیزم و غربگرایی حرکت می کند و دقیقا در اینجا نقش فرهنگ نمود پیدا می کند. چرا که مقاومت اصلی همان مقاومت فکری و تلاش در جهت تثبیت هویت است و یکی از عوامل مقاومت مردم سوریه، همین تفکر است چرا که جنگ سوریه جنگ فکری و رسانه‌ای محسوب می‌شود."