برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری آذربایجان :جهان - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری آذربایجان


بنا به تصمیم الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، انتخابات ریاست جمهوری در روز 11 آوریل (22 فروردین) برگزار خواهد شد.

برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری آذربایجان.jpg

برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری آذربایجان

این تصمیم در بیانیه ای از سوی دفتر رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی اف، بدون اشاره به چرایی موضوع، منتشر و بر این اساس، تاریخ انتخابات روز چهارشنبه، ۱۱ آوریل تعیین گردید.

پیش از این انتظار می رفت  انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در ماه اکتبر برگزار شود.