گوش به زنگگوش به زنگ

تبریز اولویت سرمایه گذاری ترکیه


فهری چاقلار، سرکنسول ترکیه در تبریز، گفت:

" اولویت سرمایه گذاری ترکیه در ایران، شهر تبریز است"

تبریز اولویت سرمایه گذاری ترکیه.jpg

تبریز اولویت سرمایه گذاری ترکیه

معاون استاندار تبریز رحیم شهرتی فر گفت:

"ما بر این باور هستیم که ارتباطات سرمایه گذاری باید دو طرفه باشد. به همین منظور هم از سرمایه گذاران ترکیه و هم سرمایه گذاران تبریز در زمینه ها سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید."

چاقلار همچنین از سرمایه گذاری آژانس های گردشگری اروپا در تبریز خبر داد.

شهرتی فر ضمن اشاره به توسعه روابط ایران – ترکیه در سال های اخیر افزود:

"بسیار خوشحال کننده است که امروز سرمایه گذاران ترکیه در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی حضور دارند."

شهرتی فر اظهار داشت:

" ترکیه خواهان برداشتن موانع پیش روی سرمایه گذاری و روابط گردشگری متقابل است."