اخبار تصویری: حمله سوری ها به اخرین قلعه شورشی ها - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

حمله سوری ها به اخرین قلعه شورشی ها

گالری های مرتبط