گوش به زنگگوش به زنگ

تصاویری از رونمایی از سردیس ۲۵۰۰ ساله سرباز هخامنشی

گالری های مرتبط