گوش به زنگگوش به زنگ

تصاویری از حضور کودکان در جلسات مهم سیاسی

گالری های مرتبط