اخبار تصویری: اوباما برای باز کردن مرکز جوانان به کنیا سفر کرده است - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اوباما برای باز کردن مرکز جوانان به کنیا سفر کرده است

گالری های مرتبط