گوش به زنگگوش به زنگ

ورود نخستين هواپيماي صليب سرخ حامل کمک‎هاي انسان دوستانه به شهر صنعا پايتخت يمن

گالری های مرتبط