گوش به زنگگوش به زنگ

واکنش رهبران جهان و مردم فلسطين در به رسميت شناختن «قدس شريف »به پايتختي صهيونست ها از سوي ترامپ

گالری های مرتبط