گوش به زنگگوش به زنگ

طبيعت کوه «قيط قلعه»با ارتفاع سه هزار متر در منطقه دالاخاني در شهرستان سنقر عکس- سامان رحمتيان

گالری های مرتبط