گوش به زنگگوش به زنگ

سردار نظامي - در چارچوب منافع- اهداف و امنيت مشترک با چين فعاليت مي کنيم

گالری های مرتبط