گوش به زنگگوش به زنگ

روحاني-عربستان بمباران يمن و رکوع در برابر صهيونيست ها را قطع کند؛ از فردا هيچ مشکلي با آنها نداريم

گالری های مرتبط