گوش به زنگگوش به زنگ

رهبر اپوزیسیون کنیا سوگند نمادین را به دست می گیرد

گالری های مرتبط