گوش به زنگگوش به زنگ

اوباما پرتره های رسمی را به نمایش می گذارد

گالری های مرتبط